ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ม.1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์

หมายเหตุ
  1. นักเรียนตรวจสอบผลการสมัครหลังคณะกรรมการตรวจหลักฐานในวันรุ่งขึ้นของการสมัคร
  2. นักเรียนที่สถานะเอกสาร ปพ.1/ ใบรับรองผลการเรียน/ สมุดระเบียนสะสม ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการอัพโหลดเอกสารใหม่

พิมพ์ค้นหาชื่อนักเรียน ในช่องค้นหา


ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สถานะเอกสาร หมายเหตุ
1 เด็กหญิงปิยะภรณ์ เมฆขยาย

2 เด็กหญิงภัทรธิดา หลักศรี

3 เด็กหญิงณิชกุล กลิ่นอุบล

4 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ติ๊มา

5 เด็กหญิงภคพร แตงฉ่ำ

6 เด็กหญิงกัญญาพัชร จ่าราช

7 เด็กหญิงณัฐวดี เกิดสิน

8 เด็กชายศิวกร วันวิเศษ

9 เด็กหญิงภัณฑิรา สังข์สรุป

10 เด็กหญิงปุณณภา วิริยะ

11 เด็กหญิงวรรณพร ภู่เพชร

12 เด็กหญิงดลยพร ผ่องดี

13 เด็กชายณัฐชนน อิ่มใจ

14 เด็กหญิงฟ้าใส ตี๋พุก

15 เด็กหญิงอินฑิพร เจริญสุข

16 เด็กชายกนกพล พรมอุบล

17 เด็กหญิงสุทธสินี บุญเตี้ย

18 เด็กหญิงณัฐชยา เหลืองประดิษฐ์กุล

19 เด็กหญิงปริฉัตต์ นิลนวล

20 เด็กชายปุญญพัฒน์ เปี่ยมสกุล

21 เด็กหญิงวณิศมล กุลไทย

22 เด็กหญิงจริดา ทองแดงดี

23 เด็กชายศุภากร จันนาค

24 เด็กหญิงวรินทิพย์ พุ่มไสว

25 เด็กชายพสิษฐ์ มีบุตร

26 เด็กหญิงพิชญ์สินี บัวศิริ

27 เด็กชายธิติวุฒิ บัวสุ่น

28 เด็กหญิงกนกวรรณ อภิชัย

29 เด็กหญิงพีรดา จันทร

30 เด็กหญิงกัญญาพัชร พูลสวัสดิ์

31 เด็กชายญาณพัฒน์ แย้มยืนยง

32 เด็กหญิงณภัทรสร ปติตะนัง

33 เด็กชายนาวา อรชร

34 เด็กชายเมธาทัศน์ อมศิริ

35 เด็กชายศุภกร ไม้น้อย

36 เด็กชายอภิสิทธิ์ เพิ่มพูล

37 เด็กชายอดิเทพ สุขชนะ

38 เด็กหญิงโยษิตา จีนพก

39 เด็กหญิงปิยะวรรณ สังข์ทอง

40 เด็กชายฐิติวัฒน์ ยั่งยืน

41 เด็กหญิงสิริมนต์ ทับทิมผล

42 เด็กหญิงณัฏฐณิชา รัตนวงษา

43 เด็กหญิงณิชานันท์ สงคราม

44 เด็กหญิงนภัสสร นางงาม

45 เด็กชายพฤหัส ขวัญทอง

46 เด็กหญิงพนิตพิชา สมงาม

47 เด็กหญิงกรรณิการ์ พูลเพิ่ม

48 เด็กหญิงบุญญพร เพชรทองหยู

49 เด็กชายจักรพันธ์ พูลสวัสดิ์

50 เด็กชายธนากร จั่นเพชร

51 เด็กชายธนกร สมันเลาะห์

52 เด็กชายรัชพล ตั้งวงศ์

53 เด็กหญิงกณิศา อินทรัตน์

54 เด็กหญิงณัฐนันท์ เมืองสมัย

55 เด็กชายบูรภัทร คำมา

56 เด็กหญิงกานต์ชนิตา ธนูทอง

57 เด็กหญิงชนาภา แสงประเสริฐ

58 เด็กชายธนกฤต สุวรรณวงศ์

59 เด็กหญิงกชกร เขี้ยวแก้ว

60 เด็กหญิงมิ่งขวัญ จันทรมั่น

61 เด็กหญิงธิดากานต์ สุทธิจัก

62 เด็กหญิงธนาวดี ลิ้มสวาท

63 เด็กหญิงสุพิฌนันทร์ พันธ์หริ่ง

64 เด็กชายสิรวัชญ จันทร

65 เด็กหญิงศิรดา เอราวัล

66 เด็กชายศิวกร ดอกจันทร์

67 เด็กชายกิตติธัช ร้อยแก้ว

68 เด็กหญิงจิรภิญญา เพ็ดตะกั่ว

69 เด็กหญิงพิมลพรรณ สุกแจ่ม

70 เด็กชายณัฐพัฒน์ จันทร์ธิมา

71 เด็กหญิงพชรกมล นุชอ่อง

72 เด็กหญิงขวัญชนก ไลยรัตน์

73 เด็กหญิงธัญลักษณ์ แสนสำราญ

74 เด็กหญิงกัญญาภัทร เหมือนวาด

75 เด็กหญิงวรรณวิสา บุตรอิน

76 เด็กหญิงนันท์นภัส เปี่ยมธรรม

77 เด็กชายการัณยภาส จิตรชัยกาญจน์

78 เด็กชายชญานนท์ บุญแสน

79 เด็กชายศุภณัฐ มั่งคั่ง

80 เด็กชายธีรดนย์ คงอ่อน

81 เด็กหญิงมะลิ สิทธิชัย

82 เด็กชายณัฐวรรธน์ ทรงสีจันทร์

83 เด็กหญิงญาณิศา อินสิน

84 เด็กชายรชานนท์ มิตรรัน

85 เด็กชายเด่นภูมิ เทศจำปา

86 เด็กหญิงภัทราพร โพนโคกก่อง

87 เด็กหญิงภัทราวดี สุขสบาย

88 เด็กชายวริทธิ์ จันทร์แก้ว

89 เด็กชายทองกร พุ่มจันทร์

90 เด็กหญิงธิดากานต์ ไชยมาตย์

91 เด็กหญิงภัทราพร ปึกทรัพย์

92 เด็กหญิงอรอุมา ยอดรัก

93 เด็กชายณัฐพัชร์ พระสินชัย

94 เด็กหญิงณัฐวดี อยู่อิ่ม

95 เด็กหญิงพิชญา โตทรั

96 เด็กหญิงปารวี ทองจีน

97 เด็กหญิงดิษย์ฐพิชา ขอมปรางค์

98 เด็กหญิงภควดี ถนอมทรัพย์

99 เด็กชายวรชิต ม่วงงาม

100 เด็กชายกิตติภพ ผลเลิศ

101 เด็กชายณัฐชนน ช่วยชุมพร

102 เด็กหญิงปริยาภัทร ชัยรูป

103 เด็กหญิงชุติมณฑน์ สังข์ประเสริฐ

104 เด็กหญิงนภัสสร ประดิษฐ

105 เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองศรี

106 เด็กหญิงกัณยกร จันทร์อัมพร

107 เด็กหญิงอัฐภิญญา นามเดช

108 เด็กชายปีติภัทร แอเอี่ยม

109 เด็กชายวรพล สาสุชจิต

110 เด็กชายพฤกษธร พุ่มจันทร์

111 เด็กชายพดาศักดิ์ วชิรนันทศิลป์

112 เด็กหญิงเบญจภัทร แฮวอู

113 เด็กหญิงสุธาวัลย์ คำวิเศษ

114 เด็กชายศักรินทร์ เศรษฐี

115 เด็กหญิงชลิตา เกิดอุ่ม

116 เด็กหญิงศยามล พลับทอง

117 เด็กชายวรวิทย์ เหมือนจันทร

118 เด็กชายโสภณ ดิษฐวงศ์

119 เด็กชายธราเทพ ทองน้อย

120 เด็กหญิงประภาสิริ มาตรา

121 เด็กชายวิชญ์ เชาวนะ มูลนาม

122 เด็กชายสุธีกานต์ แย้มปลื้ม

123 เด็กชายรักษลักษณ์ กาญจนวิภาพร

124 เด็กชายสมโภชน์ จิตรัมย์

125 เด็กชายธนภัทร์ สังข์รูป

126 เด็กชายจุติณัช พ่วงพูล

127 เด็กหญิงณัฐกุล สว่างพิภพ

128 เด็กชายวรินทร คำปอ

129 เด็กหญิงจิรัชญา ปานจุด

130 เด็กหญิงสุฐิตา ชื่นชนะ

131 เด็กชายณภัทร จัตตุพรพงษ์

132 เด็กหญิงกัญญาพร มังกรวงศ์

133 เด็กหญิงญาตาวี ไทรงาม

134 เด็กชายบุญญพัฒน์ โสมนัส

135 เด็กหญิงอารดา พันธ์ศรี

136 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ มังกรวงศ์

137 เด็กหญิงญาณิศา ทองเปี่ยม

138 เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดแก้ว

139 เด็กหญิงปุญญาพรรณ แซ่อึ้ง

140 เด็กชายสหภพ ชุ่มอุระ

141 เด็กชายจิรภัทร จันทร์แก้ว

142 เด็กชายศุภกิตติ์ กลิ่นอ่อน

143 เด็กหญิงปณิตา ตุ้ยดา

144 เด็กหญิงสุพิชชา จั่นเจริญ

145 เด็กชายชนาธิป กลิ่นอ่อน

146 เด็กชายพงศภัค ฉวีวรรณ์

147 เด็กหญิงกัลญารัตน์ ยิ้มรอด

148 เด็กหญิงอรจิรา บุญเรือง

149 เด็กชายจิรโชติ จันทร์กระจ่าง

150 เด็กหญิงชนรดี วิจิตรตระกูลชัย

151 เด็กชายทิวัตถ์ ทองนวล

152 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์ เชิดชู

153 เด็กหญิงวรรณพร กองสวัสดิ์

154 เด็กหญิงรินรดา แย้มศรี

155 เด็กชายสรวิชญ์ เมืองธรรม

156 เด็กหญิงณิชาภัทร อินทรัพย์

157 เด็กชายนัธทวัฒน์ ใจงาม

158 เด็กชายภัทรพล พุ่มนวม

159 เด็กชายณัฏฐชัย ใจงาม

160 เด็กหญิงมิถุนา น้ำผึ้ง

161 เด็กชายพงศพัศ วงศ์พิพัฒน์

162 เด็กหญิงณัฐณิชา ทั่งเหล็ก

163 เด็กหญิงทิวาภรณ์ แสงเดือน

164 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ รอดมณี

165 เด็กหญิงวลัยขวัญ บุญญะราศรี

166 เด็กหญิงชญานุช ฮวบอิน

167 เด็กหญิงกรกนก พวงมณี

168 เด็กหญิงสายธาร เข็มกลัด

169 เด็กหญิงนภสร เจี้ยมดี