ระบบรับสมัครนักเรียน ม.1
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)


169  คน

ม.1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ยอดสมัครทั้งหมด

0  คน

ม.1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ สมัครวันนี้

วันที่รับสมัคร ชาย หญิง จำนวนผู้สมัคร (คน)
10 กุมภาพันธ์ 2567 9 22 31
11 กุมภาพันธ์ 2567 14 20 34
12 กุมภาพันธ์ 2567 13 18 31
13 กุมภาพันธ์ 2567 12 13 25
14 กุมภาพันธ์ 2567 21 27 48
รวมทั้งหมด 69 100 169

ม.1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) รับจำนวน 30 คน

     รับสมัครทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ของแต่ละวัน
      พิมพ์เอกสารบัตรเข้าห้องสอบตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
    สอบคัดเลือก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 09.00 - 15.00 น. พร้อมกันที่หน้าเสาธงเวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้าสอบ
      ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 - 16.30 น
      มอบตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น


การสมัครในระบบออนไลน์ มีข้อควรปฎิบัติดังนี้

1. เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เป็นข้อมูลในการพิมพ์เอกสารเข้าห้องสอบ
2. เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
3. ให้อัพโหลดรูปภาพเอกสารแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
    3.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ด้านหน้าและด้านหลัง (แยกเป็นด้านหน้า 1 รูป ด้านหลัง 1 รูป)
    3.2 ใบรับรองผลการเรียนที่มีข้อความแสดงว่า
      1) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ชั้น ป.4 และ ป.5
      2) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ชั้น ป.4 และ ป.5
      3) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ป.4 และ ป.5
    3.3 สมุดระเบียนสะสมที่แสดงผลการเรียนระดับชั้นป.4 และ ป.5 โดยให้ถ่ายเอกสารแยกเป็น ป.4 จำนวน 1 แผ่น และ ป.5 จำนวน 1 แผ่น แล้วเขียนรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับก่อนอัพโหลดเข้าระบบ
(อนุโลมให้ถ่ายรูปหน้าผลการเรียนแล้วลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้)